Add Comment

  • Các em LTĐH khối 11, nhớ làm bài luyện tập này nhé. Bài làm chia hai cột (cột 1: chọn đáp án, cột 2: giải thích vì sao chọn).
    Làm xong gởi cho cô qua email: trangdaicqt@gmail.com
    Nhớ ghi họ tên đầy đủ vào bài làm. Cô sẽ chấm và trả sau nhé.

Leave a Comment