HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG LMS TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

1. Truy cập hệ thống tại website CQT hoặc nhập trực tiếp địa chỉ: https://taphuan.csdl.edu.vn

2. Nhập thông tin đăng nhập:

  • Tài khoản: là địa chỉ email cá nhân
  • Mật khẩu: Demo@123

3. Nhập thông tin cá nhân và đổi mật khẩu

4. Tham gia học tập theo hướng dẫn trong các khóa học.