HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG LMS LẦN ĐẦU

(DÀNH CHO HỌC SINH)

Tài khoản học sinh:
User id: là học và tên học sinh, viết liền, không dấu.
Ví dụ: Tên học sinh là Nguyễn Thị Ngọc Anh thì user sẽ là nguyenthingocanh
Password: Giáo viên chủ nhiệm thông báo